Regulamin

Regulamin

 

  1. Informacje ogólne.

Regulamin dotyczy imprezy terenowej oraz określa zasady i warunki uczestnictwa.

Organizatorem jest firma „Roztoczańskie Safari” Jarosław Kuchta, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość.

Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Imprezie, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz wpłaciła zaliczkę na konto podane przez organizatora (minimum 7 dni przed Imprezą)

  1. Organizator

a)       Organizator zapewnia:

– przygotowanie trasy i opisanie jej w roadbooku udostępnianym każdej załodze

– przekazanie naklejek firmowych, materiałów promocyjnych itp.

– uzyskanie zezwoleń umożliwiających przejazd przez wytyczoną trasę

– ubezpieczenia NNW podczas trwania imprezy

– współpracę z przewodnikiem

– przygotowanie poczęstunku na trasie, biesiady w miejscu zakwaterowania oraz śniadania dnia drugiego (w przypadku dwudniowych imprez)

– pomoc w zakwaterowaniu

b) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za łamanie przepisów o ruchu drogowym przez uczestników Imprezy

d) Maksymalny ilość załóg została ustalona na poziomie 30 sztuk

e) Minimalna ilość załóg została ustalona na poziomie 5 sztuk

f) Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny

g) Organizator wprowadza zakaz uczestnictwa w Imprezie pojazdom typu quad i motocyklom cross

h) W przypadku osób, które nie stosują się do regulaminu, świadomie łamią prawo lub przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego, Organizator obowiązany jest do nałożenia kategorycznego zakazu uczestnictwa w obecnej imprezie jak również odmowy w następnych.

 

  1. Uczestnik

a)       W imprezie mogą brać udział samochody terenowe oraz typu SUV, które są sprawne technicznie (aktualny przegląd) oraz ważne ubezpieczenie OC. Kierowca musi być w posiadaniu ważnego prawo jazdy kategorii uprawniającej do prowadzenia uczestniczącego pojazdu.

b)       Aktualna informacja o kosztach poszczególnych Imprez znajduje się na stronie internetowej.

c)       Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie do Organizatora oraz wpłacenie zaliczki na konto bankowe lub bezpośrednio u Organizatora (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy oraz wpłacenia pozostałej kwoty najpóźniej w dniu rajdu.

d)       Warunkiem dopuszczenia do startu jest zaznajomienie oraz podpisanie regulaminu o rajdzie.

e)       Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się w całości i przestrzegania regulaminu imprezy; poruszania się wyłącznie po drogach wyznaczonych przez organizatora;

f)        Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania nakazów i zakazów dotyczących odpowiedniego zachowania się w lesie oraz przestrzegania zasad p.poż (zgodnie z obowiązującą Ustawą o lasach)

g)       Na uczestniku spoczywa dostosowanie pojazdu do stopnia trudności terenu. Organizator nie odpowiada za brak możliwości przejechania trasy ze względu na zbyt trudne warunki terenowe i atmosferyczne.

h)       Odpowiedzialność prawna i finansowa za członków załogi, pozostałe osoby przewożone w pojeździe, osoby postronne oraz szkody w pojeździe powstałe w wyniku udziału w imprezie nie spoczywają na organizatorze.

i)         Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie i udostępnienie swojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach mających posłużyć promocji danego wydarzenia.

Zapoznałem się w całości z  Regulaminem i jest on przeze mnie całkowicie zrozumiały.

 

 

Czytelny podpis uczestnika      –         data        –       miejscowość

………………………………………………………………………………………………..